Krachtlijnen

KRACHTLIJNEN

We onderscheiden noodzakelijke krachtlijnen of minimale kwaliteitsstandaarden:

De revalidatie wil zich naar de cliënt richten met volgende accenten:

 • individueel overleg
 • duidelijk aanbod
 • respect
 • hulp en dienst op maat
 • tevredenheid van de gebruiker
 • maatschappelijk gericht
 • doeltreffend
 • doelmatig
 • in een continu kader van samenwerking

Om aan deze kwaliteiten te kunnen voldoen getuigt de werking van een aantal kenmerken.

1. Multi-, inter- en transdisciplinaire werking.

Ons team is multidisciplinair samengesteld : artsen, maatschappelijk assistenten, psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten.
Er is dus altijd een team van deskundigen ter beschikking, ook al is dat niet altijd volledig bij het revalidatieproces nodig.

Alle betrokken disciplines beslissen gezamenlijk, in overleg met de betrokkene en zijn omgeving over de start en de stopzetting van een therapie.
De teamleden werken ook interdisciplinair omdat ze hun individuele werkzaamheden op elkaar afstemmen vanuit een gezamenlijke visie en op basis van een geïntegreerd handelingsplan.

Wij bezitten een overlegstructuur en -cultuur.

Naast informeel overleg zijn er regelmatig interdisciplinaire teambesprekingen: hierin worden de doelstellingen en het aanbod geëvalueerd en eventueel opnieuw aangepast.

Tenslotte gebeuren bepaalde activiteiten ook transdisciplinair of disciplineoverschrijdend. Dit zien we concreet bij het gebruiken van visuele ondersteuning of werken met een eenvormig beloningssysteem,…

2. Ambulant.

De betrokkene woont of volgt onderwijs buiten ons centrum.
De betrokkene komt in principe zelfstandig naar het centrum en verblijft daar enkel voor de duur van de dienstverlening.
Op bepaalde indicaties en waar dat een meerwaarde aan het revalidatieproces in het centrum biedt, kunnen interventies in het eigen leefmilieu van de persoon plaatsvinden.
Onze openingsuren proberen wij af te stemmen op onze betrokkenen.

3. Geïndividualiseerd en op maat van de betrokkene en zijn omgeving.

Het aanbod moet afgestemd zijn op de noden van het individu en zijn omgeving.
Ons aanbod kan variëren in duur per sessie en in aantal teamleden .
De vorm en de inhoud van het behandelingsproces worden steeds vermeld in het individueel handelingsplan.

4. Participatie van de betrokkene en zijn gezin.

De betrokkenheid van de persoon en zijn gezin is een voorwaarde bij het diagnostisch onderzoek, het opstellen van een therapieplan, het verloop van het handelingsproces en het evalueren van de resultaten.

Deze participatie kan in verschillende gradaties en in verschillende vormen zijn, gaande van eerder informatie-uitwisselend tot meer inhoudelijke sturing.. Als omgeving wordt men uitgenodigd om de verantwoordelijkheid op te nemen voor de generalisatie en de transfer van de verworven vaardigheden in het dagelijks leven.

Ouders kunnen ook ingeschakeld worden om afgebakende therapeutische activiteiten in hun dagelijkse omgang te integreren of om bepaalde vaardigheden thuis te oefenen, zonder afbreuk te doen aan hun ouderrol.

5. Deskundige hulpverlening.

We proberen op een deskundige en wetenschappelijk verantwoorde wijze te werken.
Er is voldoende ruimte voor deskundigheidsbevordering voor een continu bijscholings- en vormingsaanbod.

De revalidatie verloopt planmatig en gefaseerd.
Een revalidatieproces bestaat uit: een aanmelding, een intakegesprek, een interdisciplinair diagnostisch beeldvormingsproces, diverse teambesprekingen, het adviesgesprek, de interdisciplinaire interventies,netwerkinterventies , tussentijdse en eindevaluatie en de afronding.

6. Beperkt in duur.

Elke revalidatiecyclus ( diagnostiek, behandeling, evaluatie) is in tijd beperkt.(mede tgv. inschrijvingsnoemer, maar ook al naargelang de individuele vorderingen)

Regelmatig worden de therapeutische vorderingen geëvalueerd. Tenminste één keer per jaar wordt een globale evaluatie uitgevoerd. De therapie wordt alleen verder gezet als er een prognose van verbetering blijft in de context van de ambulante revalidatie.

7. Netwerkvorming.

Wij werken in principe op verwijzing vanuit de eerste lijn.
Wij kunnen zelf ook verwijzen naar privétherapeuten, ambulante diensten of (semi) residentiële hulpverleningsinstanties.
Wij werken samen met het opvoedingsmilieu, de school,…

Als tijdens een revalidatieproces meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn bij een gezin, dan nemen wij het initiatief tot netwerkvorming of stappen wij in een bestaand netwerk.

Overleg en samenwerken

We beogen steeds een geïntegreerd hulpaanbod:

 • netwerkpartners worden uitgenodigd om samen te vergaderen. Zo wordt er informatie uitgewisseld en concrete afspraken gemaakt. Er wordt gezocht naar
 • een gezamenlijke aanpak met afbakeningen.
 • we gaan ook samenwerkingsverbanden aan met diverse hulpverleningsgroepen; COS,CGGZ,CL