Logopedisch aanbod
Het logopedisch team staat in voor ONDERZOEK en BEHANDELING van kinderen.
Daarnaast begeleiden we kinderen die problemen hebben met schoolse vaardigheden zoals lezen, spelling of rekenen kaderend binnen een complexe problematiek. 

Spraak, taal en communicatie

Reeds op heel jonge leeftijd kunnen problemen met de communicatieve ontwikkeling, spraak- en/of taalontwikkeling de kop opsteken. De logopedisten staan in voor het stimuleren van de voorwaarden tot communicatie, de communicatieve vaardigheden, het trainen van de spraak, het bevorderen van het begrijpen en/of het zich uitdrukken in de gesproken taal. 
Wanneer kinderen niet of moeilijk tot spreken komen, passen we ondersteunende communicatiesystemen en compenserende maatregelen toe.
 
Articulatietraining verloopt heel systematisch. Bij meerdere uitspraakproblemen wordt er rekening gehouden met de normale ontwikkelingsvolgorde. Het doel is te komen tot een correcte of een zo goed mogelijke uitspraak van alle klanken tot op het niveau van het spontaan spreken. Bij complexere problematieken is het doel een zo goed mogelijk verstaanbare spraak te bekomen.
 
Afhankelijk van de noden van het kind, wordt er voor taal gewerkt op verschillende deelgebieden: woordenschatuitbreiding (begrijpen en gebruiken van woorden), woordvorming (meervouden, verkleinwoorden, werkwoordsvervoegingen, …), zinsbouw, taalbegrip (begrijpen van zinnen, opdrachten, verhalen, …) en taaldenken (redeneren met taal en over taal).
 
Communicatieve vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om contact te leggen, relaties aan te gaan, behoeften en wensen kenbaar te maken en gevoelen te delen. Bij kinderen met een jong ontwikkelingsniveau stimuleren we basisvaardigheden zoals oogcontact, imitatie, beurtneming en gerichtheid. Kinderen die al wat verder in hun communicatieve ontwikkeling staan, leren we taal doelbewust voor verschillende functies te gebruiken in interactie met anderen. We oefenen onder andere om hulp vragen, het rekening houden met de gesprekspartner en trainen op de vaardigheden om een verhaal logisch en helder over te brengen op anderen.
 
Voor kinderen met een communicatieve beperking gaan we op zoek naar hulpmiddelen voor ondersteunde communicatie om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG), picto’s, communicatieboekjes of spraakcomputers.

Primaire functies: eten en drinken

Als gevolg van prikkelverwerkingsproblemen, foutieve eetpatronen, vroeggeboorte, een lip- kaak- of gehemeltespleet, een syndroom of andere oorzaken kunnen er bij jonge kinderen problemen ontstaan met het eten en drinken. We kunnen samen met ouders en het extern medisch team rond het kind op zoek gaan naar mogelijkheden om het eten en drinken beter te laten verlopen. Voedingsbegeleiding kan bestaan uit mondmotorische training, stapsgewijze opbouw van consistentie/smaken/temperatuur, uitwerken van een gedragsaanpak en houdingsadviezen.

Leervaardigheden

Kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis kunnen ook begeleid worden voor voorbereidende leervaardigheden, lezen, spelling en rekenen.
Voorbereidende leervaardigheden vormen de basis om tot lezen, spellen en rekenen te komen. Reeds op kleuterleeftijd begeleiden we de kinderen, indien nodig, met auditieve opdrachten zoals ‘hakken en plakken’, tellen, inzicht in hoeveelheden en rekenbegrippen. 
 
Wanneer tijdens de lagere schoolloopbaan blijkt dat kinderen ook leerproblemen ontwikkelen, gaan we na waar de tekorten zich voordoen en remediëren we waar nodig. Ook hier kunnen compenserende hulpmiddelen aangeboden worden. Dit gebeurt telkens in overleg met de school.