Nieuws

Onze overheid

Het blijven woelige, onzekere tijden en een toekomst voorspellen blijkt dan ook zeer moeilijk.

Hoewel we sinds juli 2014 overgeheveld zijn naar de Vlaamse overheid, werken we tot op heden nog volgens de ‘ oude voorschriften’ . We stagneren in de overgangsperiode.

Het laatste onderhoud met het kabinet Vandeursen bood nog geen antwoorden op onze vragen. Wie beoordeelt de dossiers?, Wat wordt verstaan onder samenwerking?, …

Het kabinet herhaalde dat het de intentie is van de minister om geen centra in de kou te laten staan, maar dat dit kan nu niet concreter kon worden gemaakt.

Concreet betekent het dat het RIZIV het operationeel werk blijft doen tot 01/01/2019.

Netwerken

Eén van onze krachtlijnen is ‘netwerkvorming’ binnen de overtuiging dat wij een geïntegreerd hulpaanbod garanderen.

Wij werken in principe op verwijzing vanuit de eerste lijn.

Wij kunnen zelf ook verwijzen naar privétherapeuten, ambulante diensten of (semi) residentiële hulpverleningsinstanties.

Wij werken samen met het opvoedingsmilieu, de school,…

Als tijdens een revalidatieproces meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn bij een gezin, dan nemen wij het initiatief tot netwerkvorming, na overleg met de betrokkenen, of stappen wij in een bestaand netwerk.

In dit kader willen wij netwerkpartners ontmoeten en samenwerkingsverbanden aangaan met diverse hulpverleningsgroepen; COS,CGGZ,CLB,…

Heel concreet zijn wij een actieve partner in het netwerk voor de implementatie van het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen en tot implementatie van de zorgprogramma’s .

We willen bij deze dan ook het nieuwe logo voorstellen.

PANGG 0-18 onderschrijft de algemene visie en missie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren, zoals beschreven in Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.

PANGG 0-18 heeft als uitgangspunten:

  • Het netwerk streeft er naar om de geestelijke gezondheid van elk kind en jongere en diens context te dienen.

Het netwerk streeft naar een maximale afstemming tussen alle zorgcomponenten (gespecialiseerde ggz en belendende sectoren), naar complementariteit en continuïteit.

Foorplay

FloorPlay is een behandelmethode voor stimulering van de ontwikkeling via bevorderen van contact, communicatie en gedeeld plezier tussen ouder en kind. De aanpak sluit aan bij het plezier en de motivatie van het kind. Bij kinderen met spraak-taalproblemen kan op deze manier de basis worden gelegd om de taal te begrijpen.

“FloorPlay sluit aan op belevingswe­reld jonge kind”, zo opent het artikel over FloorPlay in Vakblad VROEG van juni 2014 door Guy Couturier en Claudine Dietz. Inmiddels wordt door steeds meer professionals en instel­lingen deze behandelmethode ingezet om het jonge kind met ontwikkelings­problemen via de interactie met de ouders te ondersteunen. Daarbij wor­den de ouders gecoacht in de speel­se interactie met hun kind. Doel is om op deze ongedwongen manier het contact met hun kind te stimule­ren en in het verlengde hiervan de ontwikkeling.