Psychologisch aanbod

ONDERZOEK

Samen met het volledige onderzoeksteam, zal ook de psycholoog een antwoord proberen te bieden op de hulpvraag van ouders en kind. Hierbij wordt het functioneren van het kind op verschillende domeinen in gescreend en in kaart gebracht. De belangrijkste domeinen zijn het sociale contact, spel, emotioneel welbevinden, de algemene mogelijkheden en basisvoorwaarden om goed te kunnen leren (zoals aandacht, werkhouding, motivatie, plannen en organiseren,…)

De psycholoog zal één of meerdere momenten werken en spelen met het kind zelf. Tijdens deze momenten komen gesprekjes en spel aan bod, observeert de psycholoog het kind en worden standaardonderzoeken uitgevoerd. Deze worden gekaderd als oefeningen om te kijken wat het kind goed kan en wat nog moeilijker is. Het kan hierbij gaan om intelligentieonderzoek, onderzoek naar de aandacht, impulsiviteitscontrole, sociale vaardigheden,… of belevingsonderzoek.

De verzamelde informatie kan verder worden aangevuld met oudergesprekken, contacten met het schoolteam, een observatie op school, vragenlijsten,… en op de interne teambespreking wordt deze informatie samengelegd met de informatie van de andere onderzoekers. Er wordt een globaal beeld gevormd en er worden adviezen naar begeleiding opgesteld.

Tijdens het daaropvolgende adviesgesprek worden het beeld en de adviezen door de psycholoog of maatschappelijk assistent besproken met de ouders. Tijdens het gesprek is er ook aandacht voor de terugkoppeling naar het kind zelf en naar de school of betrokken artsen,…

BEGELEIDING

Het leven stelt mensen en ook (jonge) kinderen voor kleine en grotere uitdagingen. Wanneer uitdagingen groot blijken of een kind moeite heeft om ermee om te gaan, kan psychologische begeleiding worden opgestart. Dit gebeurt steeds na onderzoek en overleg met de ouders. 

Bij een individuele begeleiding komt een kind wekelijks. Thema’s in de begeleiding van kinderen zijn erg divers o.a. versterken van het zelfvertrouwen, omgaan met conflicten, omgaan met andere kinderen, omgaan met regels en afspraken, hanteren en kanaliseren van eigen emoties, via zelfkennis leren omgaan met moeilijkheden op school of thuis,…  De gebruikte werkvormen zijn erg uiteenlopend en worden afgestemd op het kind. Volgende zaken kunnen aan bod komen: spelbegeleiding, tekenen, gesprekken, gebruik van schema’s, sociale uitdagingen, therapeutische gezelschapsspelletjes, ontspanningstechnieken,…

Er worden momenten voorzien om informatie door te geven aan ouders. Hierbij wordt steeds het vertrouwelijke karakter van de werkrelatie tussen de psycholoog en het kind gerespecteerd. Ouders mogen uiteraard zelf ook steeds de vraag naar overleg stellen.

Wanneer de ontwikkeling van een kind hindernissen ondervindt, kan dit ook de ouders uit evenwicht brengen. Vaak hebben ouders reeds een hele weg afgelegd vooraleer er resultaten van onderzoeken bekend zijn.  Ouders kunnen tegen allerlei vragen aanlopen:

  • Waarom reageert mijn kind zo?
  • Wat heeft mijn kind nodig?
  • Wat kan ik doen om mijn kind te ondersteunen?
  • Wat mag ik verwachten van mijn kind?

Bij de verwerking van (het zoeken naar) alle antwoorden kan ondersteuning en opvang wenselijk zijn. Samen met ouders wordt bekeken hoe dit kan verlopen. Via oudergesprekken kunnen ouders samen met een psycholoog op zoek gaan naar helpende ondersteunings- en opvoedingsstrategieën. In overleg wordt beslist hoe frequent en hoe lang gesprekken nodig zijn.

Wanneer het voor ouders praktisch niet haalbaar is om naar de dienst te komen, wordt samen gezocht naar andere mogelijkheden, zoals thuisbegeleiding of privé-werkende therapeuten.