Voor verwijzers

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Men kan in de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling.

Wij richten ons op kinderen met:

  • Mentale handicap,
  • Autismespectrumstoornis,
  • ADHD,
  • Complexe ontwikkelingsstoornissen: taalstoornissen, leerstoornissen of motorische stoornissen, welke samen voorkomen met gedragsproblemen, aandachtsproblemen, faalangst of andere emotionele problemen
  • Hersenverlamming,
  • Niet- aangeboren hersenletsel

Men kan alleen terecht na verwijzing door een geneesheer-specialist. De verwijsbrief is maximaal 6 maand voor de start van het onderzoek gedateerd.

De onderzoeken en de behandelingen zijn multidisciplinair. Dit betekent dat naast de arts op maandbasis minstens 2 personen van 2 verschillende disciplines betrokken zijn.

In een aantal situaties komt men niet in aanmerking voor revalidatie:

Indien de stoornis is een gevolg van: emotionele toestanden, relatieproblemen, een verwaarloosd of gebrekkig schoolbezoek (bv. wegens ziekte), het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of van een meertalige opvoeding.

In het geval het kind gehuisvest is in een MFC en er behandeld wordt door een kinesist, logopedist of psycholoog.

De aanvangsonderzoeksperiode kan tot 3 maanden duren. In het geval er voldoende diagnostische gegevens voorhanden zijn kan het onderzoek in 1 of enkele zittingen worden afgerond. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat aan de inschrijvingscriteria is voldaan, zal de adviserend-geneesheer van het ziekenfonds een goedkeuring geven voor behandeling. Er wordt een goedkeuring gegeven voor maximum 1 jaar. Daarna moet een verlenging worden aangevraagd op basis waarvan de adviserend-geneesheer een nieuwe goedkeuring kan geven. Dit laatste impliceert dat de revalidatie wordt betaald door het ziekenfonds en dat de revalidant een beperkte bijdrage (remgeld) moet betalen.

In het geval er geen goedkeuring wordt gegeven, kan er geen behandeling worden opgestart, zelfs wanneer men deze volledig zelf zou financieren.

Voor de schoolgaande kinderen moet elke aanvraag voor behandelingen en elke verlengingsaanvraag worden voorafgegaan door een overleg met school en/of CLB. In de aanvraag moet vermeld worden met wie en wanneer het overleg gebeurde en wat de resultaten waren. Wanneer dit overleg niet mogelijk was, dient de reden hiervan vermeld te worden in de aanvraag.