Wat doen wij

Wat doen wij

De kernopdracht situeert zich op het vlak van multidisciplinaire diagnostiek en behandeling.

Ieder onderzoek begint met een eerste verkennend gesprek met een psycho-sociaal medewerker om zicht te krijgen op het aangemelde probleem.

Dan volgen verschillende onderzoeken die, afhankelijk van de gestelde problematiek, worden uitgevoerd door een psycholoog en paramedici (zoals kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut). Tevens is aan elk onderzoeksgeheel altijd een consultatie bij de geneesheer -specialist van het centrum verbonden.

De beschikbare gegevens afkomstig van de verwijzende diensten (artsen, centra voor leerlingenbegeleiding – CLB, centra voor ontwikkelingsstoornissen – COS, centra voor geestelijke gezondheidszorg – CGG) worden aangevuld met de specifieke bevindingen uit de verschillende onderzoeken binnen het centrum. Tijdens de teamvergadering worden al deze gegevens geïntegreerd tot een samenhangend diagnostisch geheel/beeld.

De resultaten worden besproken met de ouders en gerapporteerd aan de verwijzer. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de problematiek wordt een multidisciplinair revalidatieprogramma geadviseerd of wordt verwezen naar een andere aangepaste vorm van hulpverlening.

Voor ieder kind wordt een geïndividualiseerd revalidatieprogramma opgesteld. De behandeling bestaat uit zeer regelmatige gespecialiseerde psychosociale, paramedische en medische tussenkomsten door een team van verschillende therapeuten onder permanent toezicht van een revalidatiearts. De tussenkomsten beperken zich meestal tot twee à drie sessies van één tot twee uur per week.

Elk multidisciplinair revalidatieprogramma bevat regelmatige evaluatieonderzoeken, overlegmomenten, adviesgesprekken en begeleiding van de ouders alsook een systematische samenwerking met alle andere betrokken instanties (school, CLB, CGG, artsen …). Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen of na het verlopen van de maximaal toegestane behandelingsduur.